+989354763784
+9837641164

سامانه نوبت دهی زودتایم

رزرو نوبت وقت آرایشگاه و ... ...

سامانه زود تایم پلت فرمی به منظور ارتباط مستقیم مشتریان با واحدهای خدماتی است. مبلغ رزرو و تمام مراودات مالی به حساب واحد خدماتی واریز می شود.